قانون جذب

مقالات زیر با اجازه گری کریگ و  از سایت رسمی او انتخاب و ترجمه شده اند:

1- ای اف تی و قانون جذب: یک هماهنگی کامل قسمت اول   فایل صوتی

2- ای اف تی و قانون جذب: یک هماهنگی کامل قسمت ​دوم  فایل صوتی

3- احساسات گناه و خجالت چگونه مانع قانون جذب می شوند قسمت اول  فایل صوتی

4- احساسات گناه و خجالت چگونه مانع قانون جذب می شوند قسمت ​دوم  فایل صوتی

5- احساسات گناه و خجالت چگونه مانع قانون جذب می شوند قسمت ​سوم  فایل صوتی

6- احساسات گناه و خجالت چگونه مانع قانون جذب می شوند قسمت چهارم فایل صوتی

7- قدم زدن همراه با فیلم راز فایل صوتی​

8- استفاده از ای اف تی برای راحت تر رسیدن به هدفها  فایل صوتی

9-سطح ارتعاشتونو بالا ببرین  فایل صوتی

10- ای اف تی افکار ناخواسته را چگونه از بین می برد  فایل صوتی

11- اولویت همیشه با ارتعاشتونه قسمت اول  فایل صوتی

12- اولویت همیشه با ارتعاشتونه قسمت ​دوم  فایل صوتی

13- اولویت همیشه با ارتعاشتونه قسمت ​سوم  فایل صوتی

14- اولویت همیشه با ارتعاشتونه قسمت ​چهارم  فایل صوتی

15- اولویت همیشه با ارتعاشتونه قسمت ​پنجم  فایل صوتی​​​​